Veri Araştırma, Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık Tic. A.Ş

40 yıldır Türkiye’deki tüm mahallelerle ilgili başka hiçbir yerde bulamayacağınız veri bankaları oluşturuyor ve firmanızın yatırım kararlarında riski minimuma indirmeniz için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Slide 1

Türkiye’de yaşanan süratli toplumsal dönüşümü eşzamanlı olarak inceleyebilmek için Mahalle Statüleri Veritabanı’nı geliştirdik.

Slide 1 - copy

Veri Araştırma A.Ş'nin benzersiz araştırma modeli olan Mahalle Statüleri Veritabanı, Türkiye'deki mahalleleri statü, gelir ve tüketim alışkanlıkları bakımından incelemenizi ve yapacağınız yatırımlarda risklerinizi minimuma indirmenizi sağlar.

Slide 1 - copy - copy

Statü kavramını yalnızca gelir bilgisi olarak değerlendiren ve klasik anket yöntemlerinin ötesine geçmeyen araştırma modellerinin aksine, Mahalle Statüleri Veritabanı Türkiye’deki mahalleleri on iki tüketim kalemi üzerinden inceler ve kullanıcılara eğitim düzeyi, politik eğilimler ve tüm bunların yirmi beş yıllık bir süreç içindeki değişimi hakkında analiz imkanları sunar.

previous arrow
next arrow

Sorular

Statü,sosyo-ekonomik açıdan önemli,tekdüze olmayan, karmaşık ve çok boyutlu bir kavramdır.

 

Statü,sadece gelirle değil,değişimi de içeren, gelirden çok,bulunulan konumun gerektirdiği harcamaların yapılabilmesiyle ilişkili bir kavramdır. Bu kavramın harcama biçimi ve kalıplarıyla,yaşam tarzıyla ilişkili olması,onun bileşenlerinin ne denli iç içe geçmiş,birbirlerinden farklı ve çeşitli olduğuna da işaret eder. İşte bu yüzden ve böylece, bu çoklu ve iç içe geçmiş parametrelerin doğurduğu /oluşturduğu statü bilgileri,sadece sosyal bilimcilerin meselesi olmaktan çıkıp,doğru kararlar almak konumunda olan herkesin, -ister kendi işini kurmuş olan, isterse profesyonel olan- ve bilgiye dair heyecan duyan herkesin ilgi alanına girmektedir.

 

Gerek bireylerin,gerek hanelerin ve de mahallelerin statü bilgileri ve bunların açılımları,yatırım yaparken,hayati kararlar alırken birey, kurum ya da kuruluşlara gözardı edilemeyecek ipuçları ve dayanaklar sağlamaktadır. ‘Bilgi’ ve araştırma olmaksızın atılan adımların her zaman risk taşıdığı,‘en az yanlış yapmak isteyenlerin’ bildiği bir gerçektir.

Önemli,çünkü hanelerin yaşam tarzlarını birbirine yaklaştıran ya da farklılaştıran ögelerden biri hanenin geliriyse,diğeri de elde edilen gelirin harcanma biçimidir.Dolayısıyla farklılaşan gelir ve harcama düzeylerine göre haneler, kendi içlerinde katmanlara ayrılırlar.Bu katmanlaşma salt gelire dayalı bir tabakalanma olarak ele alınabileceği gibi,gelir ve tüketim kalıpları çerçevesinde ihtiyaç duyulan bir benzeşme-farklılaşma örüntüsü olarak da ele alınabilir.

 

Hane statü farklılaşmalarının,mekâna da yansıdığı varsayımından hareketle,tüm uygulamalı testlerini bu ikili yapı üzerine odaklayan Veri Araştırma,sosyal farklılığın mekâna yansımasının örneği olarak, kentlerin en küçük yerleşim birimi olarak mahallelerin  katmanlaşmalarını ölçümlemekte,bu kaynağı da, yalnızca sosyolojik analizler için değil,verilere ve bilgiye dayalı karar verme süreçlerinden yararlanan her kurum ve kuruluşa açık tutmaktadır.

 

Türkiye’deki, metropollerde, büyük kentlerde,coğrafi  bölgeler ya da tek tek kentler ölçeğinde nüfusun gelir,harcama  kalıplarını ve statü dağılımlarını öğrenebilmek;eğitimle,çalışma konumlarıyla ilgili nesnel verilere sahip olabilmek, karar alma sürecinin o karmakarışık yapısını sadeleştiren,kolaylaştıran araçları kullanabilmeyi mümkün kıldığı için önemlidir.

 

1995 yılında hane ve bireye ilişkin gelir- harcama kalıpları ve yaşam biçimleri üzerine katmanlaştırılmış tanımlama sistematiğini geliştirerek, HANE STATÜLERİ modelini ortaya koyan Veri Araştırma,bu özgün çalışmayı 1995’de uygulamaya sokmuş ,1998 yılında da bu model,makale olarak yayınlanarak sosyal bilimler literatürüne girmiştir.

 

2000’li yıllardan itibaren de ,hane ve mahalle statülerini tek bir yapıda bütünleştirerek MAHALLE STATÜLERİ İNDEKSİ’ne dönüştüren Veri Araştırma,bugün kullanılan modeli hayata geçirmiştir.Bir diğer deyişle bu indeks, yaklaşık 20 yılldır sosyal-ekonomik ve siyasal bir çok araştırmada kullanılıp test de edilerek, kentsel ilişki ve mekânları sosyo-ekonomik açıdan kavramada işlevsel indekslerinden biri haline getirilmiştir.

*Şube açacağım /satış yapacağım/ yeni işyeri kuracağım bölgede,yani beni ilgilendiren mahalle veya mahallelerde,hedeflediğim haneler bulunuyor mu; orada nasıl bir hane ve birey profiliyle karşılaşacağım?

 

*Başka deyişle, bu hanelerde yaşayanlar,benim hedef kitlem içinde mi ?

 

*Bu mahallelerde yaşayan ailelerin ortalama hane gelirleri nedir?

 

* Peki, mesela üst statülü hanelerde (ya da en üst,ya da orta,ya da orta alt vb.) ne kadar lise ve üstü eğitimli birey var ? Ne kadar orta eğitimli (ya da daha alt vb.) kişi bulunuyor?

 

*Burası nasıl bir mahalle,nasıl,ne tür konutlar var? Konutlar görece zengin konutlar mı, orta düzeyde mi, yoksa daha yoksul yapılar mı?

 

* Mahalledeki yapıların ne kadarı konut,ne kadarı işyeri? Konutlar mı,işyerleri mi daha yoğun?

 

*Hanelerin ortalama büyüklükleri nedir? Görece zengin,en üst düzeydeki hanelerde hangi gelir ve harcama kalıplarına sahip aileler oturuyor?

 

*İkamet edenlerin ortalama yıllık gelirleri ne kadar?

 

*Diyelim, orta statülü mahallelerin gelir düzeylerini bilmek istesem.. ? Peki bu ailelerin yılllık harcama tutarları ne kadar ?

 

*İkamet edenlerin ortalama eğitim düzeyleri nasıl ?

 

*Bu bölgede kadınların eğitim düzeyi mi yüksek,erkeklerin mi?

 

*Okul öncesi eğitim çağında kaç çocuk var ?   

 

*Hangi sosyo ekonomik tabakalarda haneler daha büyük, hangilerinde küçük?

 

Kısacası sorunuz şu olmalıdır; benim kırılma noktalarım nereler? Toplumsal tabakalaşma bilgilerinden hangilerine, hangi açı ya da açılardan ihtiyacım var?

 

Bu bilgileri ve açılımlarını, iller, ilçeler, mahalleler ölçeğinde ya da mahalle gurupları bağlamında talep edebilirsiniz. 

Veri Araştırma, Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık Tic. A.Ş yaptığı araştırmaların yanısıra, Kentsel Türkiye’nin dokusunu tanımak/anlamak için yıllardır, özgün çalışmalar da yürütüyor. MAHALLE STATÜLERİ VERİTABANI ise bunların başında geliyor.

 

1995 yılında hane ve bireye ilişkin gelir- harcama kalıpları ve yaşam biçimleri üzerine katmanlaştırılmış tanımlama sistematiğini geliştirerek, HANE STATÜLERİ modelini ortaya koyan Veri Araştırma, bu özgün çalışmayı 1995’de uygulamaya sokmuş ,1998 yılında da bu model, makale olarak yayınlanarak sosyal bilimler literatürüne girmiştir.

 

2000’li yıllardan itibaren de, hane ve mahalle statülerini tek bir yapıda bütünleştirerek MAHALLE STATÜLERİ İNDEKSİ’ne dönüştüren Veri Araştırma, bugün kullanılan modeli hayata geçirmiştir.Bir diğer deyişle bu indeks, yaklaşık 20 yılldır sosyal-ekonomik ve siyasal bir çok araştırmada kullanılıp test de edilerek, kentsel ilişki ve mekânları sosyo-ekonomik açıdan kavramada işlevsel indekslerinden biri haline getirilmiştir.

Bir adım önde olmak isteyen her kurum ve kuruluş!

 

Doğru satış ve pazarlama stratejileri oluşturmak, en düşük riskle yatırım / iş yapmak isteyen herkes!


Türkiye MAHALLE STATÜLERi İNDEKSİ bugüne değin bankacılık sektöründen perakendeciliğe, siyasetten eğitime, danışmanlık hizmetlerinden sanayide yer seçimi çalışmalarına,inşaat sektöründen iletişim kanalları yaygınlığı ölçümlerine değin bir çok alanda, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir.

Eğer siz de yeni yatırımlar yapacak, yeni bir alanda üretim yapacak,iş kuracak,market açacak,işinize farklı bir mahallede yeni bir birim katacak /yeni bir şube vb.açacaksanız, hedef kitleleriniz için doğru çıkarsamalar yapmanız gerekiyor. Kısacası satışlarınız için, pazarlama ya da yatırımlarınız için,stratejik kararlarınız için sağlıklı analizlere ihtiyacınız varsa, hane ve mahalle bilgilerine de ihtiyacınız var demektir. Bilgi ve bilginin gücü,amaç ve beklentileriniz ile alacağınız kararlar ve yapacağınız irili ufaklı yatırımlar arasındaki dengeyi sağlarken, işinizin dinamiklerini de değiştirecektir.


Mahalle statüleri veritabanımızı, yeni açılımlara izin veren, derinlemesine bir bilgi bankası olarak sürekli güncelliyoruz.


Mahalle Statüleri Veritabanı’nın,sizin ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi için,elbette danışmanlarımızdan yararlanabilir, onlarla karşılıklı olarak bu geniş kaynağı,ne ölçüde,nasıl ve hangi kriterlerle kullanabileceğinizi,hangi değişkenleri esas almanız gerektiğini tartışmaya açabilirsiniz.Danışmanlarımız ihtiyaçlarınızı anlayıp,sorularınızın yanıtlarını,söz konusu veritabanımızdan hızlıca karşılamaya çalışırlar.


Bilindiği gibi, riskin kendisi değil, aslında, risk hesaplamalarını yapmadan, kaldırılabilir ve kaldırılamaz riskleri öngörmeden yola çıkmak riskli bir yaklaşımdır !

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85’inin yaşadığı mekânları (mahalleleri) kapsamına alan bu indeks, söz konusu mahallelerin, cadde ve sokakların arsa metrekare birim fiyatları, mahalle nüfusunun eğitimde geçirdiği ortalama yıl, ve söz konusu mahallelerde bulunan binaların görünüm indeks değerlerinden hareketle, yedili bir ölçeklemeyle Türkiye mahallelerini katmanlaştırmaktadır.

 

MAHALLE STATÜLERİ İNDEKSİ (veritabanı) Türkiye’de, metropollerde,büyük kentlerde, coğrafi bölgeler ya da tek tek kentler ölçeğinde gelirden – tüketime, eğitimden – siyasal yönelişe, harcama gruplarından – çalışma konumlarına, hane ortalama büyüklüklerinden yaş bağımlılık oranlarına değin uzanan çok geniş bir yelpazede kullanılabilir bilgi üreten bir sistem sunmaktadır.

Hakkında

Veri Araştırma Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık A.Ş

1983 yılında Türkiye’nin özel araştırma kuruluşlarının ilklerinden biri olarak sektöre girmiştir. 40 yıldır, sadece araştırma yapmakta, bunun yanı sıra kendi ürettiği ve geliştirdiği modeller ile Türkiye’yi, toplumsal yapıyı, kentleri tanımak ve kavramak için, özgün projeler ve kendi tasarımları olan veritabanları üzerinde çalışmaktadır.

Ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşa sayısız araştırmalar yapmış, üniversitelerle, meslek odalarıyla çalışmış,  müşteri ihtiyaçlarına dayalı özel analiz ve raporlarıyla da danışmanlık hizmetleri vermiştir.

REferenaslarımız